środa, 18 wrzesień 2019

Debata Oświatowa szkół ponadgimnazjalnych regionu Północnej Wielkopolski już jutro! To jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń edukacyjnych w naszym subregionie!

Może warto podzielić się subiektywnymi przemyśleniami...

Cel Debaty: Ocena szans i zagrożeń kształcenia zawodowego we współpracy z instytucjami otoczenia społecznego. Wypracowanie wniosków w sprawie zmian do MEN.

"Wow - kolejna reforma!" - Łucja Zielińska, Powiatowe Centrum Edukacji w Pile.

Strona 4 z 7

Czasopismo elektroniczne otwartej edukacji. Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488.

Licencja

Treści zamieszczone w czasopiśmie elektornicznym udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z treści opublikowanych w czasopiśmie nie wymaga zgody Fundacji Marchewkowe Pole. Przy czym oznaczone w serwisie treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.